Tăng giảm tài sản của người dùng đều do tình hình thị trường và hoạt động của các Quỹ đầu tư quyết định.

Khoản đầu tư của người dùng sẽ được các công ty quản lý Quỹ có mặt trong hệ thống Finhay thực hiện quản lý và đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi nhằm đem lại tăng trưởng cho khoản đầu tư đó.

Tài sản của người dùng có thể tăng, giảm hoặc đứng yên tùy vào tình hình thị trường và hoạt động của các Quỹ đầu tư. Ngoài ra, trong một số trường hợp như đầu tư lần đầu hoặc chuyển cấu trúc, các Quỹ đầu tư đang trong quá trình xác nhận cũng có thể khiến tài sản của bạn tạm thời đứng yên, không tăng không giảm.

Finhay xin lưu ý, trong đầu tư, lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro. Finhay cung cấp nền tảng công nghệ để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với đầu tư tài chính, mọi quyết định và lựa chọn đều là quyền của người dùng.

Giá chứng chỉ quỹ (CCQ) của các quỹ đầu tư được cập nhật minh bạch trên hệ thống Finhay. Người dùng cũng có thể đối soát số liệu này tại trang chủ chính thức thức của từng Quỹ đầu tư.