Khi nhận được yêu cầu xác nhận số dư đầu tư, Công ty quản lý Quỹ Thiên Việt là đơn vị quản lý danh mục các sản phẩm tài chính tại Finhay sẽ cấp cho người dùng số dư các sản phẩm tài chính hiện có trên tài khoản của người dùng. Xác nhận này cùng với xác nhận số dư tài khoản định kỳ mà Finhay gửi tới bạn là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinh về quyền lợi của bạn liên quan đến các sản phẩm tài chính được đầu tư tại Finhay.