Để thực hiện chuyển tiền từ sản phẩm Đầu tư Quỹ sang sản phẩm Tích lũy, người dùng vui lòng làm theo các bước sau: