Tài sản khách hàng được quản lý đầu tư bởi Công ty quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM). TVAM chịu trách nhiệm trong việc xây dựng danh mục đầu tư đối với Sản phẩm Đầu tư Cửu Long.

TVAM sẽ phân bổ tối thiểu 80% tài sản vào các Chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi, trái phiếu của các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp uy tín. Đây cũng là các sản phẩm tài chính có lợi nhuận cố định (hay còn gọi là sản phẩm fix income) do vậy đơn vị quản lý danh mục đã xác định được tỷ suất sinh lợi khi đầu tư vào các sản phẩm này.