Người dùng không đổi được cấu trúc đầu tư, do các nguyên nhân sau:

1. Số dư Đầu Tư Quỹ tài khoản Finhay ít hơn 1.000.000đ

Nhằm đảm bảo người dùng hiểu rõ về Finhay cũng như đảm bảo kết quả hoạt động không bị ảnh hưởng, người dùng sẽ không thể đổi cấu trúc đầu tư nếu số dư Đầu Tư Quỹ trong tài khoản Finhay ít hơn 1.000.000đ.

2. Người dùng đang có lệnh rút đã hoàn tất hoặc một lệnh đổi portfolio đã được xác nhận

Do bản chất của việc đầu tư tại Finhay là đầu tư CCQ (chứng chỉ quỹ), nên mỗi khi chuyển cấu trúc, quy trình của Finhay là bán CCQ ở cấu trúc cũ và mua CCQ ở cấu trúc mới. Hoạt động này cần xác nhận bởi các quỹ, và do các quỹ có lịch cập nhật khác nhau, nên thời gian cập nhật Portfolio cũng khác nhau.

Để quy trình này diễn ra, các hoạt động khác mà có yêu cầu sự xác nhận của các quỹ đều không được phép xảy ra. Do đó, lệnh chuyển cấu trúc cũng không thể xảy ra khi đang có lệnh rút.

Lưu ý: Lệnh đổi cấu trúc không thể hủy, người dùng nên cân nhắc trước khi xác nhận thay đổi