1. Đối với số vàng bạn đã mua online tại Finhay và đang ủy thác cho Finhay giữ hộ (số vàng đang gửi tại Finhay):

Bạn chỉ cần đặt lệnh bán vàng và xác nhận giao dịch để lấy tiền về. Số tiền bán vàng được Finhay gửi về sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn

2. Đối với số vàng bạn mua tại Finhay nhưng đã rút ra khỏi Finhay (đã nhận vàng tại cửa hàng của PNJ):

Finhay không thu mua lại số vàng này. Nếu có nhu cầu bán lại số vàng đã rút, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp PNJ.