Đối với sản phẩm Tích lũy 12 tháng, Finhay giới hạn số tiền nạp tối thiểu là 50.000đ/lần và không giới hạn số tiền nạp tối đa

Số tiền nạp dưới hạn mức sẽ được tự động chuyển về sản phẩm Đầu tư tại Finhay, cấu trúc mặc định.