Đối với sản phẩm Tích lũy 12 tháng, Finhay giới hạn số tiền nạp vào như sau:

  • Số tiền tối thiểu: 50.000đ/lần
  • Số tiền tối đa: 1.000 tỷ đồng/tài khoản

Số tiền nạp dưới hoặc quá hạn mức sẽ được tự động chuyển về sản phẩm Đầu tư tại Finhay, cấu trúc mặc định.

Lưu ý: Đối với người dùng có tài sản Đầu tư Cửu Long tới ngày đáo hạn:

Nếu tổng số tiền trong sản phẩm Tích lũy 12 tháng và số tiền trong Cửu Long vượt quá hạn mức tối đa, Finhay sẽ chuyển phần dư về sản phẩm Đầu tư (cấu trúc mặc định).