Gói quà Finhay 007 có ngày hết hạn. Sản phẩm phụ thuộc vào thời gian đáo hạn tại ngân hàng. Khi bạn sử dụng gói quà 7%, sẽ có thời gian đáo hạn hiển thị cho bạn. Sau ngày này, bạn sẽ không còn nhận được lãi của gói tích luỹ Finhay 007 đó nữa.