Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Với sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn

  • Nạp tối thiểu: 50.000đ/lần
  • Nạp tối đa: 1.000 tỷ đồng/tài khoản

Với sản phẩm Tích lũy kỳ hạn 3 tháng

  • Nạp tối thiểu: 50.000đ/lần
  • Nạp tối đa: 1.000 tỷ đồng/tài khoản

Với sản phẩm Tích lũy kỳ hạn 12 tháng

  • Nạp tối thiểu: 50.000đ/lần
  • Nạp tối đa: 1.000 tỷ đồng/tài khoản

Nếu bạn nạp dưới hoặc vượt hạn mức, số tiền của bạn sẽ được đưa vào sản phẩm Đầu tư (cấu trúc mặc định) tại Finhay. Với việc nạp quá hạn mức, Finhay sẽ chỉ chuyển phần vượt hạn mức.