Với các sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn, kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng:

  • Số tiền nạp tối thiểu là 50.000 đồng
  • Số tiền nạp tối đa: 1000 tỷ đồng