Theo cơ chế hiện tại của Finhay, hạng thành viên của bạn có thể bị giảm.

  • Hạng thành viên sẽ được tính lại (thay đổi) 1 tháng một lần để phù hợp với số điểm tích lũy hiện có của bạn khi đó.

Hạng thành viên càng cao càng hưởng nhiều quyền lợi đặc quyền.

Xem thêm: Lợi ích của việc thăng hạng thành viên?