Khi hết kỳ hạn 3 tháng, các gói Tích luỹ 3 tháng trên Finhay sẽ được xử lý như sau:

Với các gói tích luỹ 3 tháng (6%/năm):

  • Finhay hay sẽ tự động tái tích luỹ cả gốc và lợi nhuận vào gói Tích luỹ 3 tháng (6,5%/năm).
  • Để kiểm tra gói mới được tái tích luỹ, bạn vui lòng chọn Tích luỹ mới > Tích luỹ 3 tháng (6,5%/năm) > Lịch sử giao dịch.

Với các gói tích luỹ 3 tháng gửi mới từ 17/10/2022 (ngoại trừ Tích luỹ 3 tháng 6%):

  • Nếu bạn lựa chọn phương thức trả gốc và lợi nhuận về Tài khoản Tiền: Khi đáo hạn, cả gốc và lợi nhuận của bạn sẽ được tất toán về Tài khoản Tiền.
  • Nếu bạn lựa chọn phương thức trả gốc và lợi nhuận Tái tích luỹ: Khi đáo hạn, cả gốc và lợi nhuận của bạn sẽ được tái tích luỹ vào sổ Tích luỹ 3 tháng có lợi nhuận cao nhất tại thời điểm đáo hạn.

Bạn có thể nhấn vào mỗi Sổ tích lũy để xem lịch sử đáo hạn của sổ đó.

Lưu ý: Nếu bạn nạp tiền tích lũy nhiều lần tại nhiều thời điểm khác nhau, thời gian đáo hạn của mỗi sổ tích lũy sẽ khác nhau.