Lợi nhuận của người dùng tham gia sản phẩm Đầu tư Chứng chỉ quỹ (CCQ) đến từ sự tăng giảm giá CCQ. Việc đầu tư sẽ được các công ty quản lý quỹ có mặt trong hệ thống Finhay thực hiện quản lý và đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi nhằm đem lại tăng trưởng cho khoản đầu tư đó, Finhay không can thiệp vào việc đầu tư này.

Vì bản chất của các quỹ vẫn là đầu tư tài chính, vậy nên số tiền của người dùng tại các quỹ vẫn có lãi kép và các quỹ vẫn sẽ sử dụng số tiền lãi đó để thực hiện đầu tư tiếp cho đến khi người dùng quyết định rút tiền mới dừng lại. Toàn bộ các giá trị sinh ra (bao gồm cả lãi kép) đều đã được tính vào giá chứng chỉ quỹ, mặc dù người dùng không thấy giá trị lãi kép này trực tiếp.