Lợi nhuận tạm tính là số tiền dự kiến mà bạn sẽ được nhận được nhưng số tiền này trên thực tế chưa được chuyển về tài khoản của bạn mà chỉ được chuyển vào ngày trả lợi nhuận của tháng.

Lợi nhuận đã nhận là số tiền mà trên thực tế đã được trả về tài khoản của bạn. Lợi nhuận đã nhận được trả vào một ngày cố định trong tháng (Mỗi gói Tích luỹ sẽ có có 1 ngày trả lợi nhuận khác nhau).

Ngày trả lợi nhuận là ngày mà bạn nhận được lợi nhuận của gói tích luỹ trong tháng.