Lợi nhuận được tính như bảng sau đây:

Sản phẩm có tính lợi nhuận tương ứng theo ngày, khi thực hiện thao tác rút, từng gói đầu tư sẽ hiển thị lợi nhuận tương ứng tại thời điểm rút.