Đúng.

Bạn sẽ có 2 tài khoản để nhận tiền rút từ Finhay về:

  1. Tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký với Finhay
  2. Tài khoản ngân hàng CIMB gắn liền với thẻ Visa Debit CIMB – Finhay

Khi rút tiền, bạn có thể lựa chọn xem muốn Finhay gửi tiền vào tài khoản nào.

Nếu bạn đăng ký thẻ Visa Debit CIMB – Finhay trước, bạn vẫn có thể đăng ký thêm một tài khoản ngân hàng khác để nhận tiền.