1. Hạn mức đầu tư của sản phẩm Cửu Long

Nếu bạn chưa tham gia Cửu Long đợt 1, hạn mức đầu tư tối đa là 200 triệu đồng

Nếu bạn đã tham gia đầu tư Cửu Long đợt 1, bạn vẫn có thể tiếp tục tham gia đầu tư Cửu Long đợt 2, với hạn mức tối đa cho tổng số tiền tham gia cả 2 đợt là 200 triệu đồng.

Cụ thể, hạn mức đầu tư tối đa của bạn trong đợt 2 được tính như sau:

Hạn mức tối đa đợt 2 = 200 triệu đồngSố tiền đã đầu tư đợt 1

Ví dụ:

  • Đợt 1 bạn đã đầu tư 50 triệu đồng
  • Số tiền tối đa bạn có thể tham gia đầu tư đợt 2 là 150 triệu đồng.

2. Cách tính lợi nhuận khi rút

Các khoản đầu tư của đợt 1 và đợt 2 tách biệt nhau và được áp dụng cách tính lợi nhuận khi rút trước hạn khác nhau.

Cụ thể:

– Cách tính lợi nhuận khi rút trước hạn đợt 1: <Link>

– Cách tính lợi nhuận khi rút trước hạn đợt 2: <Link>