Ngày hết hạn là ngày kết thúc của gói Tích luỹ mà bạn đã mua. Sau ngày này, bạn sẽ không còn nhận được lãi của gói Tích luỹ đó nữa.

Sau ngày hết hạn, bạn có thể rút tiền trong gói Tích luỹ đó về tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn không thực hiện rút tiền, Finhay sẽ tự động chuyển số tiền này để tái Tích luỹ bằng cách tự động mua các gói Tích luỹ có sẵn từ mức lãi cao đến lãi thấp.

Lưu ý: Mỗi gói Tích luỹ sẽ có ngày hết hạn khác nhau.