Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Ngày hết hạn là ngày kết thúc của gói Tích luỹ mà bạn đã mua. Sau ngày này, bạn sẽ không còn nhận được lãi của gói Tích luỹ đó nữa.

Sau ngày hết hạn, bạn có thể rút tiền trong gói Tích luỹ đó về tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn không thực hiện rút tiền, Finhay sẽ tự động chuyển số tiền này để tái Tích luỹ bằng cách tự động mua các gói Tích luỹ còn sẵn từ mức lãi cao đến lãi thấp.

Lưu ý: Mỗi gói Tích luỹ sẽ có ngày hết hạn khác nhau.