Công ty quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) (Công ty quản lý quỹ uy tín được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp số 15/UBCK-GPHĐQLQ cấp ngày 28/12/2006).

TVAM được sở hữu gần 100% bởi TVS, Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt là Công ty chứng khoán được hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD do UBCK cấp ngày 25/12/2006. TVS đồng thời là một trong ba cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Finhay Việt Nam.