Khi đầu tư chứng khoán trên ứng dụng Finhay, bạn sẽ có quyền sở hữu đối với số chứng khoán mình đã mua và các quyền phát sinh với cổ phiếu sở hữu, ví dụ như:

 • Quyền nhận cổ tức
 • Quyền nhận cổ phiếu thưởng
 • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
 • Quyền biểu quyết, tham dự đại hội cổ đông, truy cập các thông tin của doanh nghiệp

Bài viết này sẽ tập trung vào 3 quyền lợi đầu tiên, đây cũng là những quyền lợi quan trọng bạn cần quan tâm khi sở hữu cổ phiếu.

chứng khoán trên Finhay

1. Quyền nhận cổ tức

Khi doanh nghiệp mà bạn đầu tư có kết quả hoạt động tốt và có lợi nhuận, doanh nghiệp có thể sử dụng phần lợi nhuận (sau thuế) để:

 • Tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh;
 • Và/hoặc chia một phần lợi nhuận cho bạn dựa trên số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp bạn đang sở hữu. Phần lợi nhuận được chia thêm này gọi là cổ tức.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ví dụ:

 • Khi trả cổ tức bằng tiền mặt:
  • Giả sử mức trả cổ tức là 5.000đ/cổ phiếu
  • Nếu bạn đang nắm giữ 200 cổ phiếu thì cổ tức bạn nhận được sẽ là: 5.000 x 200 = 1.000.000đ
 • Khi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  • Giả sử tỷ lệ trả cổ tức là 30%
  • Nếu bạn đang nắm giữ 100 cổ phiếu thì cổ tức bạn nhận được sẽ là 30 cổ phiếu

Lưu ý khi nhận cổ tức: Bạn sẽ chịu 5% thuế thu nhập cá nhân.

2. Quyền nhận cổ phiếu thưởng

Gần giống như việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp có thể phát hành thêm cổ phiếu để thưởng cho một nhóm người (ví dụ: Thưởng cho Người lao động trong Công ty (ESOP)) hoặc toàn bộ cổ đông của công ty.

Ví dụ: Công ty trả cổ phiếu thưởng cho toàn bộ cổ đông với tỷ lệ 10:1 – Tức là cứ 10 cổ phiếu bạn đang nắm giữ, bạn được nhận thêm 1 cổ phiếu nữa.

3. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được hiểu là: bạn được quyền mua một số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành thêm với tỷ lệ do doanh nghiệp quy định và mức giá ưu đãi hơn giá thị trường tại thời điểm đó.

Ví dụ:

 • Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, giá cổ phiếu phát hành thêm: 10.000đ/cổ phiếu
 • Bạn đang nắm giữ 100 cổ phiếu. Như vậy:
  • Bạn có quyền mua thêm 20 cổ phiếu. Giả sử mức giá trên thị trường đang là 15.000đ/cổ phiếu, thì bạn chỉ phải mua tại mức giá 10.000đ/cổ.
  • Tổng số tiền bạn phải trả: 20 x 10.000 = 200.000đ

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ phát sinh kể từ thời điểm mà doanh nghiệp thông báo.

Bạn (nhà đầu tư) có quyền lựa chọn việc mua hoặc không mua trong thời gian đăng ký quyền mua theo quy định của tổ chức phát hành.
Đây là quyền lợi, bạn có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng quyền này.
Nếu không sử dụng, bạn có thể để đó cho tới khi quyền mua hết hạn, hoặc đem chuyển nhượng quyền mua cho người khác.

4. Quyền lợi khác

 • Quyền tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông
 • Quyền biểu quyết trực tiếp/gián tiếp
 • Quyền tiếp cận thông tin: Cổ đông có quyền yêu cầu, xem xét, tra cứu, trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, đồng thời yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác,…

Lưu ý:

 • Đối với quyền lợi số 1,2,3: Dù bạn mua theo lô chẵn hay lô lẻ, bạn đều nhận được đầy đủ quyền lợi theo chính sách của doanh nghiệp mà bạn đầu tư. Những quyền lợi này được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của bạn.
 • Đối với quyền lợi số 4: Chỉ áp dụng khi bạn đầu tư lô chẵn và phụ thuộc vào chính sách của doanh nghiệp mà bạn đầu tư.

5. Những quyền lợi này có sẵn hay phải đăng ký nhận?

 • Quyền nhận cổ tức và quyền nhận cổ phiếu thưởngquyền phát sinh mà bạn không cần đăng ký và cũng không được chuyển nhượng quyền này.
 • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Bạn được quyền đăng ký, miễn là không vượt quá số lượng cổ phiếu được phép mua. Cụ thể:
  • Nếu bạn sở hữu cổ phiếu theo lô chẵn:
   • Bạn đăng ký với công ty CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) – nơi bạn mở tài khoản chứng khoán. Bạn có thể lựa chọn mua hoặc không mua, hoặc chuyển nhượng quyền mua này cho người khác.
   • Nếu đã đăng ký mua thêm, bạn không được phép hủy hay điều chỉnh tăng/giảm lệnh mua trong thời gian thực hiện quyền.
  • Nếu bạn sở hữu cổ phiếu theo lô lẻ:
   • Bạn đăng ký mua thêm với Finhay. Bạn có thể lựa chọn mua hoặc không mua thêm, nhưng không được chuyển nhượng cho người khác, không được phép hủy lệnh hoặc điều chỉnh tăng/giảm lệnh mua trong giới hạn thực hiện quyền và trước 01 ngày làm việc so với Hạn chót đăng ký mà Tổ chức phát hành quy định.
 • Với mọi quyền lợi trên (việc chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, mua cổ phiếu phát hành thêm) thì doanh nghiệp mà bạn đầu tư sẽ là bên quyết định việc:
  • Phát hành theo tỷ lệ nào
  • Thời gian thực hiện và các nội dung liên quan

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

 • Doanh nghiệp sẽ có một ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách các cổ đông. Nếu gọi ngày này là ngày T thì:
  • Ngày T – 1 (trước đó 1 ngày) là ngày giao dịch không hưởng quyền: Tức là bạn có thể mua cổ phiếu thành công trong ngày này, nhưng không không được hưởng các quyền lợi liên quan (quyền nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng,…). Để được hưởng các quyền liên quan, bạn cần mua tại ngày T-2 hoặc trước đó.
  • Doanh nghiệp sẽ có thông báo các mốc thời gian này, bạn lưu ý thời điểm đặt mua phù hợp.

Xem thêm: Giao dịch T0 T1 T2 T3 trong chứng khoán là gì?