Sản phẩm Đầu tư Cửu Long có ngày hết hạn. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về ngày hết hạn của từng gói Đầu tư Cửu Long đã nạp tại màn hình Đầu tư Cửu Long trong ứng dụng Finhay.

Khi đến ngày hết hạn, tiền của bạn tại gói Đầu tư Cửu Long sẽ được tự động chuyển về sản phẩm Tích lũy kỳ hạn 12 tháng của Finhay với mức lãi 8%/ năm, áp dụng cho cả 3 đợt Cửu Long 1, Cửu Long 2 và Cửu Long 3.