Cửu Long là sản phẩm đầu tư của Finhay với lợi nhuận cố định 9%/năm. Số tiền của bạn được đưa đi đầu tư vào các sản phẩm tài chính trọng yếu, bao gồm: Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu, Cổ phiếu. Danh mục đầu tư được quản lý bởi Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM)

Để tìm hiểu chi tiết về Cách thức và điều kiện tham gia sản phẩm Cửu Long, vui lòng bấm xem thông tin tại đây