Tài sản của bạn có thể sẽ tăng lên, mà cũng có thể giảm đi khi do sự thay đổi giá của chứng chỉ quỹ.

Đầu tư tài chính luôn tồn tại rủi ro đi kèm. Rủi ro là các yếu tố ảnh hưởng tới Giá Trị Tài Sản của bạn theo chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên, rủi ro luôn đi kèm với cơ hội. Finhay không cam kết bất kì một mức lãi suất cố định nào đối với sản phẩm Đầu Tư Quỹ.

Để hạn chế rủi ro, đồng thời tối ưu được tiềm năng lợi nhuận của người dùng, Finhay theo đuổi tư duy phân bổ quỹ tài chính của Harry Markowitz, người đạt giải Nobel kinh tế thập niên 90s. Hệ thống này được thể hiện thông qua các cấu trúc đầu tư (portfolio).

Finhay có 6 portfolio. Mỗi portfolio đều được phân bổ tới các quỹ khác nhau. Bằng việc chia nhỏ số tiền đến nhiều quỹ, Finhay có thể giảm thiểu rủi ro xảy ra giảm tài sản do dao động của một quỹ.

6 portfolio được phân bổ theo khẩu vị rủi ro, từ an toàn đến mạo hiểm, bắt đầu tư Rùa Hoàn Kiếm – An toàn nhất đến Báo Gấm – Mạo hiểm nhất. Cấu trúc càng an toàn thì tỉ lệ phân bổ vào các quỹ Trái phiếu càng nhiều, và cấu trúc càng mạo hiểm thì tỉ lệ phân bổ vào các quỹ Cổ phiếu càng nhiều. Do đó, khi thị trường thay đổi, mức dao động tài sản của cấu trúc càng mạo hiểm càng cao.

Lưu ý: Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, nếu khả năng chấp nhận rủi ro của người dùng không cao, vui lòng hạn chế tích lũy nhiều vào các cấu trúc mạo hiểm như Trâu Nước hay Báo Gấm.