Lệnh Đầu Tư Quỹ sẽ tự hủy sau 7 ngày nếu không nhận được khoản tiền khớp với lệnh giao dịch đó.

Các trường hợp bạn không thể huỷ:

  • Khi bạn đã chuyển tiền, lệnh sẽ không thể hủy.
  • Lệnh Đầu Tư được thực hiện qua MoMo hoặc các cổng thanh toán khác không thể hủy.
  • Nếu đã có ít nhất 1 quỹ xác nhận, lệnh sẽ không thể huỷ
  • Lệnh Đổi cấu trúc không thể hủy.