Lệnh Đầu Tư sẽ tự hủy sau 7 ngày nếu không nhận được khoản tiền khớp với lệnh giao dịch đó. Khi đã chuyển tiền, lệnh sẽ không thể hủy.

Lệnh Đầu Tư được thực hiện qua MoMo hoặc các cổng thanh toán khác không thể hủy.

Bản chất lệnh giao dịch là bán lại các chứng chỉ quỹ, và sẽ không thể hủy được một khi đã có ít nhất 1 quỹ xác nhận.

Lệnh Đổi cấu trúc không thể hủy.