Cấu thành sản phẩm Tích luỹ Finhay bao gồm các gói Tích luỹ có mức lợi nhuận khác nhau với số lượng giới hạn cho từng gói theo thứ tự tỷ lệ lợi nhuận cố định từ cao tới thấp.

Các gói Tích luỹ không kỳ hạn của Finhay hiện có tỷ lệ lợi nhuận 4.0%/năm. Từ ngày 07/04/2021, các gói Tích luỹ không kỳ hạn với lợi nhuận 7.4%/năm; 6.5%/năm, 6.0%/ năm, 5.0%/ năm đã hết hạn. Do đó, sau khoảng thời gian này, bạn không thể mua được các gói Tích luỹ này. 

Nếu có nhiều gói Tích luỹ không kỳ hạn khác nhau, Finhay sẽ tự động phân bổ gói Tích luỹ cho bạn theo nguyên tắc lựa chọn các gói sẵn có với tỷ lệ lợi nhuận từ cao đến thấp và tối ưu nhất cho người dùng.