Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Sản phẩm Tích luỹ Finhay là sản phẩm tài chính đặc thù và một cá nhân rất khó để trực tiếp tiếp cận. Vì vậy số lượng với sản phẩm này là có hạn.

Cấu thành sản phẩm Tích luỹ Finhay bao gồm các gói Tích luỹ có mức lãi khác nhau với số lượng có giới hạn cho từng gói theo thứ tự từ lãi suất cao tới lãi suất thấp.

Các gói Tích luỹ không kỳ hạn của Finhay hiện có lãi từ 4.0%/năm đến 7.4%/năm. Từ ngày 07/04/2021, các gói Tích luỹ không kỳ hạn lãi suất 7.4%/năm; 6.5%/năm, 6.0%/ năm, 5.0%/ năm đã hết.

Vì vậy, nếu bạn tham gia sản phẩm Tiết Kiệm Finhay từ sau ngày 01/05/2020, bạn sẽ không mua được gói Tích luỹ với lãi suất 7.4%/ năm. Thay vào đó, Finhay sẽ tự động phân bổ gói Tích luỹ cho bạn theo nguyên tắc lựa chọn các gói sẵn có với lãi từ cao đến thấp và tối ưu nhất cho người dùng.