Các gói bảo hiểm hiện có trên Finhay là bảo hiểm phi nhân thọ và có thời hạn 1 năm. Hết 1 năm, bạn có thể tái tục (tiếp tục tham gia bảo hiểm) để nhận được quyền lợi bảo vệ.