Với sản phẩm Tích lũy 3 tháng, Finhay có giới hạn:

  • Số tiền tối thiểu: 50.000đ/lần
  • Số tiền tối đa: không giới hạn

Nếu bạn nạp tiền dưới 50.000đ: Finhay tự động chuyển số tiền này vào sản phẩm Đầu tư.

Lưu ý: Giới hạn này chỉ áp dụng cho số tiền bạn chủ động nạp vào Finhay, không áp dụng với số tiền tái tục.

Ví dụ: Tại thời điểm đáo hạn, nếu số tiền mang đi tái tục (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi) lớn hơn hạn mức tối đa của sản phẩm, thì số tiền này vẫn nằm trong sản phẩm Tích lũy 3 tháng và không bị chuyển sang sản phẩm Đầu tư.