Sản phẩm Tích luỹ không có kỳ hạn của Finhay là sản phẩm mà người dùng có thể:

  • Nhận lợi nhuận cố định 4,5%/năm (Cập nhật ngày 13/9/2023)
  • Rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào mà không mất phí
  • Không bị mất lợi nhuận khi rút tiền. Nếu bạn rút trước thời gian trả lợi nhuận định kỳ hàng tháng, bạn vẫn nhận được đủ số lợi nhuận tạm tính khi đến ngày trả lợi nhuận. 
  • Số tiền trong Tích luỹ không kỳ hạn không bị tính phí bảo trì

Hình thức nhận lợi nhuận

  • Nhận về Tài khoản tiền
  • Tái Tích luỹ 

Lưu ý: Với người dùng đang chọn hình thức trả lợi nhuận là về TK Ngân hàng/ Cấu trúc đầu tư mặc định ở phiên bản cũ (trước ngày 30/8/2022) khi được cập nhật sang phiên bản mới sẽ mặc định nhận lợi nhuận theo hình thức Tái Tích luỹ. 

Cách tính lợi nhuận

  • Lợi nhuận được bắt đầu tính từ ngày làm việc tiếp theo kể từ thời điểm nạp tiền
  • Ngày trả lợi nhuận: Tính theo chu kỳ 1 tháng kể từ ngày sổ tích lũy đầu tiên được khớp thành công

Ví dụ: Sổ tích luỹ không kỳ hạn đầu tiên (kể từ 30/8/2022) vào ngày 12/9/2022, bạn sẽ nhận được lợi nhuận vào ngày 12 hàng tháng

Lưu ý: Lợi nhuận tạm tính hiển thị số tiền bạn dự kiến nhận được vào ngày trả lợi nhuận