Sản phẩm Tích luỹ không có kỳ hạn của Finhay là sản phẩm mà người dùng có thể:

  • Rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào mong muốn
  • Không bị mất lãi khi rút tiền. Bạn sẽ nhận được đủ số lãi tạm tính khi đến ngày trả lãi trong tháng
  • Không mất phí rút khi rút tiền từ sản phẩm Tích luỹ này.

Thời gian rút tiền có thể lên tới 02 ngày làm việc kể từ khi đặt lệnh rút, tuỳ thuộc vào ngân hàng bạn sử dụng hoặc thời điểm đặt lệnh (cuối tuần, ngày lễ)