Đối với người dùng sở hữu sản phẩm Đầu tư Cửu Long:

  • Tài sản tới ngày hết hạn sẽ được tự động đưa về sản phẩm Tích lũy 12 tháng để tái tích lũy.
  • Nếu bạn muốn rút tiền Đầu tư Cửu Long, bạn có thể vào mục Tích lũy 12 tháng trên Finhay để rút tiền miễn phí.
  • Nếu tổng số tiền trong sản phẩm Tích lũy 12 tháng và số tiển Cửu Long vượt quá hạn mức 1 tỷ, Finhay sẽ chuyển phần dư về sản phẩm Đầu tư (cấu trúc mặc định).