Finhay có tính giá trị đầu tư của sản phẩm này vào tổng điểm của người dùng để xét hạng thành viên