Một người dùng (tương ứng với 1 CMND) chỉ có thể đăng ký và xác thực một tài khoản tại Finhay.

Trong trường hợp cố ý khởi tạo nhiều tài khoản tại Finhay, người dùng sẽ không xác thực được nhiều hơn 1 tài khoản và không thể rút tiền khỏi các tài khoản chưa được xác thực.