Để đảm bảo lợi nhuận, tính thanh khoản, và mục đích quản trị danh mục đầu tư cũng như dựa trên số lượng người dùng của Finhay và các dự báo trong tương lai, chúng tôi đã đưa ra các nguyên tắc đầu tư bao gồm giá trị đầu tư tối thiểu, giá trị đầu tư tối đa, các khoảng thời gian được phép rút khoản đầu tư.

Theo nguyên tắc này, chúng tôi quy định người dùng chỉ đầu tư tối đa là 200 triệu đồng đối với sản phẩm Đầu tư Cửu Long. Chúng tôi có những tính toán phù hợp nhằm để phần lớn người dùng được phép sử dụng sản phẩm Đầu tư Cửu Long với giá trị đầu tư tối đa của mỗi người là 200 triệu đồng.

*Lưu ý: Đối với người dùng đã tham gia sản phẩm Đầu tư Cửu Long đợt 1, hạn mức tối đa có thể tham gia được tính theo công thức:

Hạn mức tối đa = 200 triệu đSố tiền đã nạp vào Sản phẩm Đầu tư Cửu Long trước đó

Trong trường hợp tổng giá trị đầu tư của Người dùng vượt quá giá trị mà chúng tôi đã tính toán, chúng tôi có thể thông báo kết thúc gói Sản phẩm này trước ngày hết hạn.