Phần lãi tích lũy của bạn sẽ được hệ thống tự động phân bổ vào gói lãi 5%/năm trước mặc dù bạn có gói tích lũy lãi 7%/năm chưa sử dụng.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn nạp thêm tiền vào sản phẩm Tích lũy, số tiền này sẽ tự động khớp vào các gói Tích lũy lãi 7%/năm.