Trong trường hợp người dùng chuyển tiền tới Finhay để đầu tư sản phẩm Cửu Long, nhưng chưa được khớp do ngày Finhay nhận được tiền chậm hơn ngày kết thúc hoặc trường hợp tổng giá trị đầu tư của tất cả người dùng vượt quá giá trị Sản phẩm Đầu tư Cửu Long thì số tiền sẽ được đưa vào sản phẩm Tích Lũy tại ứng dụng Finhay.