Để xem giá trị Chứng chỉ quỹ và kết quả hoạt động của Quỹ trên ứng dụng Finhay, người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Phân bổ chứng chỉ quỹ