Để xem điều khoản và điều kiện của thẻ, bạn xem thông tin chính thức của ngân hàng CIMB tại đây.

Trong phần điều khoản và điều kiện, bạn sẽ xem được các thông tin sau:

Giới thiệu, định nghĩa các khái niệm được sử dụng

  1. Sử dụng tài khoản/dịch vụ
  2. Rút tiền và thanh toán
  3. Dịch vụ và trung tâm hỗ trợ khách hàng
  4. Lãi suất/Thanh toán tiền lãi
  5. Chỉ thị
  6. Biểu phí ngân hàng
  7. Phong tỏa, đóng và tạm khóa tài khoản
  8. ….

Finhay khuyến khích bạn đọc và tìm hiểu các điều khoản và điều kiện của thẻ để hiểu về quyền lợi, trách nhiệm của mình khi đăng ký mở thẻ Visa Credit CIMB – Finhay.