Mật khẩu truy cập phần quản lý tài khoản CIMB trên Finhay chính là mật khẩu tài khoản Finhay của bạn.