Ngày đến hạn thanh toán của bạn là ngày 10 hàng tháng sau ngày lập Bảng sao kê. Bạn phải thanh toán ít nhất số tiền thanh toán tối thiểu theo thông báo của Bảng sao kê và đảm bảo CIMB nhận được giao dịch của bạn vào trước và chậm nhất là 20:00 của ngày đến hạn thanh toán để không bị tính phí chậm thanh toán và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng.

Để thanh toán dư nợ của thẻ Visa Credit CIMB – Finhay, bạn có thể tham khảo 3 cách tại đây.