Ngày sao kê là ngày CIMB lập Sao kê liệt kê chi tiết các giao dịch phát sinh trong Kỳ sao kê liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Bạn. Ngày sao kê hiện tại của thẻ Visa Credit CIMB – Finhay là ngày 25 hàng tháng. Bạn có thể truy vấn và kiểm tra sao kê chi tiết tại mục quản lý thẻ trên ứng dụng Finhay.