Với điều kiện khi mời bạn bè, người bạn mời phải có số dư tại Finhay (Tức: Tham gia tích lũy hoặc đầu tư). Khi đó lời mời mới được coi là thành công và được hệ thống tự động xác nhận cho bạn hạn mức 10.000.000đ cho sản phẩm 7% này.