Sản phẩm 7%/năm là sản phẩm với số lượng giới hạn và với cá nhân người dùng rất khó để tiếp cận. Mà thông qua Finhay và Thiên Việt giúp người dùng dễ dàng có thể tiếp cận và sử dụng sản phẩm tài chính này từ khối ngân hàng.