Hệ thống xây dựng cho bạn hạn mức 5.000.000đ. Lần nạp đầu bạn nạp 50.000đ, tức là bạn còn hạn mức 4.950.000đ cho lần nạp sau.